Privacy

 

Verklaring inzake privacy en gegevensbescherming Telservice (Belgium) – versie 25/07/2018

1.    Bescherming van persoonsgegevens
Telservice verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Teneinde aan deze verplichting te voldoen, handelt Telservice in overeenstemming met de in België en Europa van kracht zijnde wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens tijdens het verzamelen en het verwerken van uw gegevens met betrekking tot zijn portaalsites. Uw persoonsgegevens waren onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voortaan worden ze eveneens beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, afgekort AVG (of GDPR). Teneinde zich in overeenstemming te brengen met deze nieuwe verordening, werd onze Verklaring inzake privacy en gegevensbescherming geactualiseerd.

2.    Telservice als verwerkingsverantwoordelijke
Als verwerkingsverantwoordelijke valt Telservice (Belgium), Gulledelle 96, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, KBO-nummer BE 0433.163.891, hierna Telservice genoemd, onder de AVG. Telservice draagt immers bij tot het definiëren van de doeleinden en middelen van de verwerking van de persoonsgegevens, het vastleggen van de bewaartermijnen en het uitoefenen van de controle op de toegang tot de persoonsgegevens.

3.    Doel van de verwerking
Telservice en zijn Klant hebben overeengekomen dat Telservice aan zijn Klant technische installatie- en onderhoudsdiensten levert en outsourcingoplossingen aanbiedt. De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en van de bestemmelingen is dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Telservice verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de afsluiting, instandhouding en beëindiging van een contractuele relatie die werd aangegaan teneinde technische installatie- en onderhoudsdiensten te leveren en outsourcingoplossingen te bieden, overeenkomstig de vereiste certificeringen en erkenningen. Met het oog op de werking en het verschaffen van toegang tot de portaalsites, verzamelt, verwerkt en gebruikt Telservice persoonsgegevens van de Klant om de relatie gebruiker/dienstverlener op te starten en te beheren, en om het gebruik van de diensten mogelijk te maken.
Bovendien verzamelt, verwerkt en gebruikt Telservice persoonsgegevens voor interne doeleinden, met name om de dienstverlening te verbeteren en voor directemarketingdoeleinden. Hierbij houdt Telservice steeds rekening met de belangen en fundamentele rechten van de betrokken personen.

4.    Persoonsgegevens
Overeenkomstig de AVG verstaat men onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Telservice verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten. Die persoonsgegevens worden door de Klant ter beschikking gesteld. Telservice verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn klanten: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Die gegevens worden beschermd in een beveiligd lokaal en maken het voorwerp uit van bijzondere aandacht.

5.    Bewaring en bescherming
Telservice bewaart de gegevens van zijn klanten op beveiligde servers binnen Telservice en bij eventuele derden, met wie een verwerkersovereenkomst werd afgesloten. De toegang tot die servers is voorbehouden aan een beperkt aantal personen die daartoe specifiek gemachtigd zijn en die verantwoordelijk zijn  voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Er wordt eveneens een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten met elke medewerker binnen Telservice en van eventuele derden zoals onderaannemers of IT-verantwoordelijken, teneinde de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren. Uw gegevens worden zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of onwettige bekendmaking. De communicatie met de portaalsites word eveneens beschermd door specifieke veiligheidsmaatregelen in de vorm van een versleutelde overdracht van gegevens. Gelet op de technische toestand, de uitvoeringskosten, het doel van de verwerking en het risico op en de ernst van een inbreuk, neemt Telservice steeds passende technische en organisatorische maatregelen om een voldoende beschermingsniveau te bieden in het licht van het desbetreffende risico.

6.    Bewaartermijn
Telservice bewaart gedurende een periode van 10 jaar na het einde van de contractuele relatie de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn installatie-, onderhouds- en outsourcingdiensten, behalve indien een langere bewaartermijn vereist is op grond van een wettelijke verplichting of om bijzondere redenen van aansprakelijkheid (bv. in het kader van een (mogelijk) geschil). De persoonsgegevens worden uit het verwerkingsproces gehaald door ze te wissen of anoniem te maken.

7.    Verwerkingswijze van cookies
Telservice verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd bij uw aanmelding op de portaalsites. Telservice slaat deze persoonsgegevens op en gebruikt ze om u toegang te geven tot de portaalsites. Die persoonsgegevens maken op geen enkele wijze het voorwerp uit van een latere analyse door Telservice. Telservice gebruikt evenwel cookies overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

8.    Mededeling van persoonsgegevens
Telservice zal nooit gegevens van klanten meedelen aan derden (die niet tot Telservice behoren) zonder de betrokken personen hiervan op voorhand op de hoogte te hebben gebracht. Een uitzondering wordt gemaakt in geval van onderaannemers waarop Telservice een beroep doet op grond van een outsourcingovereenkomst of indien dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op vraag van de politie. De aangeleverde persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van voormelde doeleinden. Met het oog op de uitvoering van de diensten deelt Telservice dus persoonsgegevens mee aan de partners binnen Telservice of aan andere onderaannemers.
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt binnen de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer de dienst buiten deze Ruimte verstrekt moet worden op verzoek van de aanvrager. In dat geval gebeurt de overdracht van persoonsgegevens naar het land van bestemming op verzoek van de klant, en die overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

9.    Directe marketing
Voor zover ze hiermee hebben ingestemd, zal Telservice zijn klanten op de hoogte houden van alle nieuws en informatie over de producten van Telservice. Hun persoonsgegevens, met inbegrip van hun adresse e-mail, zullen gebruikt worden voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze toestemming (opt-in) kan te allen tijde worden ingetrokken (opt-out), met name door contact op te nemen met office@telservice.be. Ten aanzien van reguliere klanten wordt een uitzondering gemaakt voor de service newsletters, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze diensten en die niet als directe marketing beschouwd worden.

10.    Toegang tot de persoonsgegevens
Wil u toegang hebben tot uw persoonsgegevens? U kunt per post of per e-mail contact met ons opnemen. U kunt uw aanvraag versturen naar: Telservice (Belgium), Gulledelle 96, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, of per e-mail: office@telservice.be. We zullen uw aanvraag kosteloos behandelen.
Omdat we er zeker van willen zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon overmaken, willen we u vragen ons een kopie van een geldig paspoort, een rijbewijs of de voorzijde van de identiteitskaart (zonder rijksregisternummer) te bezorgen. U kunt uiteraard geen persoonsgegevens van een andere persoon opvragen.
Indien u nog vragen of klachten hebt betreffende de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens, dan kunt u een brief of e-mail versturen naar de voormelde adressen.

11.    Rechtzetting, wissing, beperking of overdracht van gegevens en verzet
Wanneer persoonsgegevens onjuist zijn, wanneer u wenst dat persoonsgegevens geschrapt worden of dat de verwerking ervan beperkt wordt, of wanneer u gegevens wenst over te dragen of voorbehoud wenst te maken, dan kunt u uw aanvraag naar de voormelde adressen sturen, voor zover u niet zelf de gegevens kunt beheren. We zullen steeds trachten uw aanvraag zo spoedig mogelijk, kosteloos en binnen een termijn van één maand te behandelen.

12.    Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – Privacycommissie))
Mocht u toch niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 25, B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be, website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

13.    Wijziging van de Verklaring inzake privacy en gegevensbescherming
Gelet op de snelle technologische evolutie van internet en de daaruit voortvloeiende wettelijke vereisten, dient onderhavige Verklaring inzake privacy en gegevensbescherming regelmatig te worden aangepast aan de nieuwe technische en juridische vereisten. We houden u op de hoogte van de verdere evoluties. We raden u aan onderhavige Verklaring regelmatig te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen. In die zin behoudt Telservice zich het recht voor zijn beleid te allen tijde aan te passen. In voorkomend geval zal u gevraagd worden, wanneer u zich aanmeldt, om eerst de nieuwe versie van onderhavige Verklaring te aanvaarden, die op dat ogenblik eveneens geraadpleegd kan worden op de website van Telservice.